Archiwistyka Społeczna

CYFROWA KOLEKCJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO
ARCHIWISTYKA SPOŁECZNA

Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie w 2012 r. zainicjował realizację ciekawego programu pt. „Archiwistyka Społeczna”. W ten sposób pragnie on ocalić od zapomnienia, a także upowszechnić wiele cennych kolekcji i spuścizn osób prywatnych dotyczących naszych dziejów ojczystych. Często bowiem takie materiały po zakończeniu pracy zawodowej lub śmierci kolekcjonera bywały rozproszone lub nawet ulegały zniszczeniu.

 

W latach 2012 i 2013 jednym z beneficjentów programu został Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu (umowa nr 004/AS/12/NInA z dnia 7.11.2012 r. oraz umowa nr 012/13/AS/NInA z dnia 9.12.2013 r.).

Pierwszy projekt obejmował kolekcję znanego historyka wojskowości dra Aleksandra Kolańczuka dotyczącą sojuszu polsko-ukraińskiego z 1920 roku oraz losów emigracji petlurowskiej w Polsce. Materiały te są udostępnione na naszej stronie internetowej w zakładce "Archiwistyka społeczna", a oryginalne materiały znajdują się w bibliotece Instytutu.

Drugi Projekt obecnie zrealizowany to: 

 

Kolekcja Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944)
 
  ŻYCIE CODZIENNE NA POGRNICZU 
(obiekty archiwalne z lat 1939 - 1944)

(umowa nr 012/13/AS/NInA z dnia 09.12.2013 r.)

W skład zespołu wchodzą:

zarządzenia urzędowe władz Generalnego Gubernatorstwa z okresu II wojny światowej;

‑ kroniki szkół wiejskich (Kronika Szkoły Powszechnej w miejscowości Lisowate);

‑ wspomnienia nauczycieli z lat 1941-1944;

‑ wyciągi z protokołów egzaminu dojrzałości tajnego nauczania z różnych szkół;

‑ dekret o organizacji, utrzymaniu i budowie publicznych szkół powszechnych;

‑ korespondencja dotycząca tajnego nauczania w Polsce w latach 1939-1944;

‑ wspomnienia, meldunki i rozkazy Armii Krajowej (oddział OP „Południe” działający na Podkarpaciu);

‑ rozkazy dotyczące demobilizacji i rozwiązania oddziałów Armii Krajowej;

‑ materiały dotyczące stosunków polsko-ukraińskich w trakcie II wojny światowej m.in. pisma Ukraińskiego Komitetu Narodowego w Przemyślu do ukraińskiej milicji pomocniczej w Sądowej Wiszni m.in. w sprawie Stepana Steca;

‑ archiwalia dotyczące funkcjonowania lwowskiej gminy żydowskiej w trakcie okupacji hitlerowskiej, a także materiały ukazujące pogromy Żydów;

‑ protokoły przesłuchań świadków w sprawie zbrodni w Grochowcach wraz z dokumentacją przedmiotów tam znalezionych w dniach 19 i 21 kwietnia 2002 r.;

‑ materiały w sprawie jeńców w Nehrybce i Pikulicach w okresie okupacji hitlerowskiej;

‑ unikatowe mapy m.in.: mapa niemiecka przedstawiająca Polskę tuż przed wybuchem wojny w 1939 r., mapa ukazująca linię graniczną na Sanie w 1940 r.;

‑ unikatowe fotografie z okresu II wojny światowej ukazujące życie codzienne mieszkańców Przemyśla miasteczek i wsi Galicji Wschodniej (głównie Polaków, Ukraińców i Żydów);

‑ fotografie ukazujące nagrobki wojskowych poległych w okresie II wojny światowej;

‑ czasopisma oraz kalendarze ukraińskie wydawane w okresie II wojny światowej.

 

 

 

Projekt z roku  2012

„Polsko-ukraińskie braterstwo broni w 1920 roku”
       
SPUŚCIZNA DRA ALEKSADRA KOLAŃCZUKA
 
(umowa nr 004/AS/12/NInA z dnia 07.11.2012 r.)

Poniższe dokumenty dostępne są w pełnej rozdzielczości i w oryginalnym rozmiarze w Bibliotece PWIN.

          Po uporządkowaniu zespół obejmuje 202 j.a., co stanowi 0,81 m.b. akt. Jego zakres chronologiczny to lata 1914-1946, 1948-1953, 1955-2012, zaś jego zakres terytorialny obejmuje obszar Polski i Ukrainy.

 

WYKAZ ZDIGITALIZOWANYCH OBIEKTÓW
1. Zdjęcia Aleksandra Kolańczuka.
2. Biogram Aleksandra Kolańczuka.
3. Świadectwo dojrzałości Aleksandra Kolańczuka.
4. Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia magistra inżyniera zootechniki, wraz z indeksem.
5. Nominacja Aleksandra Kolańczuka na stopień podporucznika.
6. Świadectwo ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka kursu pedagogicznego dla nauczycieli szkół zawodowych.
7. Materiały dotyczące powołania Aleksandra Kolańczuka w skład Rady Oświaty przy Ministrze Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz nagrody przyznawane mu przez nie, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
8. Dokumenty poświadczające uczestnictwo Aleksandra Kolańczuka w kursie w Zagrzebiu w Jugosławii z ramienia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
9. Materiały Aleksandra Kolańczuka.
10. Dyplom doktora nauk humanistycznych wydany Aleksandrowi Kolańczukowi w Kijowie przez Najwyższą Komisję Atestacyjną Ukrainy oraz poświadczenie jego równoważności polskiemu dyplomowi.
11. Zaświadczenia wydawane Aleksandrowi Kolańczukowi w latach 1949-1957.
12. Poświadczenia osiągnięć zawodowych Aleksandra Kolańczuka.
13. Zaświadczenia wydawane Aleksandrowi Kolańczukowi przez różne instytucje i urzędy.
14. Nagrody przyznane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
15. Dokumenty wydane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie.
16. Podziękowania składane Aleksandrowi Kolańczukowi przez różne instytucje za jego działalność na polu oświaty, gospodarki oraz pracy w rozgłośni radiowej miasta Olsztyn.
17. Dyplomy i odznaczenia przyznane Aleksandrowi Kolańczukowi.
18. Materiały poświadczające działalność Aleksandra Kolańczuka w zakresie kierowania organizacją szkolenia i doskonalenia zawodowego rolników.
19. Zaproszenia wysyłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez różnorodne instytucje.
20. Karta osiągnięć zawodowych Aleksandra Kolańczuka.
21. Artykuły w czasopismach o Aleksandrze Kolańczuku.
22. Zaproszenia na konferencje naukowe dla Aleksandra Kolańczuka.
23. Podziękowania dla Aleksandra Kolańczuka skierowane przez różnorodne instytucje, biblioteki i osoby prywatne za otrzymanie napisanych przez niego książek.
24. Zaproszenia wysyłane Aleksandrowi Kolańczukowi z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy przez Konsulów Generalnych Ukrainy.
25. Materiały poświecone uroczystości z okazji 60 rocznicy śmierci premiera rządu emigracyjnego Ukraińskiej Republiki Ludowej Pyłypa Pyłypczuka w Chemie.
26. Przekazanie Południowo-Wschodniemu Instytutowi Naukowemu w Przemyślu ukrainoznawczej literatury przez Instytut Ukrainoznawstwa Państwowej Akademii Nauk Ukrainy im. Krypiakewycza za pośrednictwem Aleksandra Kolańczuka.
27. Informacja dla Aleksandra Kolańczuka poświęcona uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pomnika ku czci żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej.
28. Autobiografia Aleksandra Kolańczuka.
29. Wykazy ukraińskich oficerów z 1920 i 1927 r. sporządzone przez Aleksandra Kolańczuka.
30. Biogramy pułkowników i podpułkowników URL w latach 1920-1927 służących w Wojsku Polskim sporządzone przez Aleksandra Kolańczuka.
31. Biogramy ukraińskich wojskowych służących w Wojsku Polskim przed 1939 r., wraz z opisem ich kwalifikacji wojskowych, sporządzone przez Aleksandra Kolańczuka na podstawie akt sprzymierzonej Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym.
32. Duchowieństwo Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej – notatki Aleksandra Kolańczuka.
33. Wypisy duszpasterzy pełniących posługę duszpasterską w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1917-1924 wraz z notatkami sporządzonymi przez Aleksandra Kolańczuka.
34. Notatki ogólne Aleksandra Kolańczuka dotyczące żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1918-1920.
35. Notatki różne Aleksandra Kolańczuka związane z jego działalnością naukową.
36. Notatki sporządzone do pracy doktorskiej Aleksandra Kolańczuka.
37. Notatki Aleksandra Kolańczuka dotyczące wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1919-1922.
38. Różnorodne notatki sporządzone przez Aleksandra Kolańczuka dotyczące emigrantów ukraińskich w Polsce po roku 1918.
39. Materiały dotyczące 40-lecia budowy ukraińskiej katolickiej cerkwi zaśnięcia najświętszej Bogurodzicy 1957-1997.
40. Materiały dotyczące gen. Semena Łewczenki.
41. Słowniczek pojęć dotyczących emigracji ukraińskiej po roku 1920 sporządzony przez Aleksandra Kolańczyka.
42. Materiały Aleksandra Kolańczuka.
43. Inne materiały Aleksandra Kolańczuka.
44. Recenzja pracy Aleksandra Kolańczuka „Ukraińscy generałowie w Polsce, emigranci polityczni w latach 1920-1939” napisana przez Waldemara Rezmera.
45. Biogramy innych wojskowych Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej autorstwa Aleksandra Kolańczuka.
46. Artykuły Aleksandra Kolańczuka: „Ukraińcy i ich życie w Kaliszu w latach 1920-1939” oraz „Православні в Калішу”.
47. Artykuły prasowe dotyczące cmentarza wojskowego w Kaliszu-Szczypiornie.
48. Artykuły Aleksandra Kolańczuka „Wadowice” oraz „Український війсковиц меморіал в Вадлвицях”.
49. Artykuł Aleksandra Kolańczuka „Droga władz państwowych URL do Tarnowa”.
50. Artykuł Aleksandra Kolańczuka „Домбє б. Кракова”.
51. Artykuł Aleksandra Kolańczuka „Слідами інтернованих у Польщі вояків армії Української Народної Республіки”.
52. Biogramy wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej.
53. Biogramy sporządzone przez Aleksandra Kolańczuka do publikacji „Ukraińcy w Polsce 1944-1989”.
54. Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący wkładu ludności ukraińskiej w zagospodarowanie ziem północnych i zachodnich.
55. Artykuły Aleksandra Kolańczuka dotyczące ukraińskiego artysty malarza i emigranta Pawła Zaporożskiego.
56. Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący sojuszników marszałka Piłsudskiego.
57. Artykuły Aleksandra Kolańczuka dotyczące Antoniego Serednickiego.
58. Inne artykuły Aleksandra Kolańczuka.
59. Życiorysy i podania o zamieszczenie w spisie kandydatów do wcielenia do Wojska Polskiego.
60. Kopie wykazów ukraińskich oficerów kontraktowych służących w Wojsku Polskim w latach 1920-1939 oraz kandydatów do tej służby.
61. Materiały dotyczące ukraińskiej nadzwyczajnej misji dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
62. Materiały organu prasowego Zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej.
63. Wspomnienia o wojskowych Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.
64. Wspomnienia Iwana Storożuka-Woźniuka.
65. Wspomnienia Andrzeja Storożuka-Woźniuka o swoim ojcu.
66. Różnorodne zaświadczenia wydawane wojskowym i członkom ich rodzin w ukraińskich obozach internowanych na terenie Polski.
67. Świadectwa wydawane wojskowym przez Ukraińską Republikę Ludową.
68. Materiały dotyczące Niny Cymbał.
69. Świadectwa szkolne.
70. Książeczki stanu służby oficerskiej.
71. Karty zgonów i skrócone odpisy zgonów generałów, pułkowników i podpułkowników Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej zmarłych w obozach internowanych na terenie Polski.
72. Świadectwa poświadczające udział w kursach na diakonów organizowanych przy obozach internowanych.
73. Zaświadczenia i dekrety wydawane duchownym prawosławnym przez odpowiednie konsystorza poświadczające wypełnianie przez nich obowiązków duszpasterskich w powierzonych im parafiach.
74. Wypisy studentów prawosławnego teologicznego fakultetu na Uniwersytecie Warszawskim z lat 1928-1935.
75. Formularze służbowe duchownych prawosławnych.
76. Skrócony odpis aktu małżeństwa prawosławnego księdza Mikołaja Kostyszyna z Aleksandrą Jarocha z domu Rachno zawartego 15 września 1922 r. w Obarkowie, wydany przez Urząd stanu cywilnego w Łodzi dnia 9 VII 1960 r.
77. Wyciągi i skrócone odpisy aktów zgonu duchownych prawosławnych.
78. Projekt pomnika żołnierzy ukraińskich z lat 1919-1924 na cmentarzu w Wadowicach.
79. Plany cmentarza wojskowego z lat 1919-1923 w Wadowicach.
80. Wykaz grobów wojennych cmentarza wojskowego w Wadowicach z 1920.
81. Obóz jeńców i osób internowanych w Wadowicach wg danych Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi w Krakowie.
82. Materiały dotyczące obozu internowanych Kraków Dąbie.
83. Oficerowie Armii Petlury zamieszkali w Krakowie.
84. Wykaz cmentarzy, kwater wojennych na terenie miasta Tarnowa.
85. Plan sieci ulicznej miasta Kalisza.
86. Projekt techniczny obelisku na terenie cmentarza ukraińskiego w Kaliszu projektu Tadeusza Wiekiera wraz z spisem pochowanych wojskowych.
87. Akta notarialne dotyczące sprzedaży ziemi znajdującej się przy ukraińskim cmentarzu w Szczypiornie (ob. dzielnica Kalisza) przez Marcelego Maciejewskiego, Józefę Matuszczak oraz Stefana i Stefanię Mrozowskich na rzecz Centralnego Komitetu Ukraińskiego reprezentowanego przez Aleksandra Zagrodzkiego, w 1929 r.
88. Widok soboru świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu.
89. Cerkiew garnizonowa w Poznaniu.
90. Materiały dotyczące działalności ukraińskiej stanicy w mieście Kaliszu.
91. Ewidencje i wykazy emigrantów ukraińskich oraz ich rodzin zamieszkujących w stanicy ukraińskiej w Kaliszu i jej okolicach.
92. Kopia porozumienia przedstawicieli Organizacji Ukraińców w Polsce i poselstwem Ukrainy, a władzami Kalisza z 3 września 1997 r. w sprawie odnowienia ukraińskiego cmentarza wojskowego w Kaliszu – Szczypiornie.
93. Projekty pomników w Łańcucie upamiętniających żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.
94. Wykazy żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej pochowanych na kwaterach cmentarza wojennego w Łańcucie oraz ich wypisy z ksiąg zgonów.
95. Rozporządzenia polskich organów władzy oraz spisy żołnierzy Ukraińskiej Republik Ludowej internowanych w stanicy wojskowej w Łańcucie.
96. Materiały dotyczące apteki „pod Matką Boską” w Łańcucie oraz pracującego w niej farmaceuty Władymyra Sylwestra Kindraczuka.
97. Wspomnienia Myrosławy Kindraczuk o jej ojcu farmaceucie Wołodymyrze Sylwestrze Kindraczuku.
98. Ankieta wypełniona przez Wilhelminę Aleksandrę Małłek dotycząca obozu internowanych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Zduńskiej Woli.
99. Materiały dotyczące obozu internowanych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tucholi.
100. Spis ukraińskich rodzin z terenów Chełmszczyzny przesiedlonych w 1945 r. na Ukrainę Radziecką.
101. Przegląd „Polski żołnierz prawosławny” 2008, nr 4 (57); 2008.
102. Zdjęcia i rysunki przedstawiające wojskowych z obozów internowanych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce.
103. Zdjęcia przedstawiające działaczy kulturalno – oświatowych z obozów internowania żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce.
104. Zdjęcia przedstawiające działaczy społeczno – politycznych z obozów internowania żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce.
105. Zdjęcia przedstawiające działaczy państwowych z obozów internowania żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce.
106. Zdjęcia działaczy ukraińskich towarzystw działających w okresie międzywojennym w środowiskach emigracji wojskowej w różnych krajach świata.
107. Zdjęcia i wydruki przedstawiające pomniki poświęcone ukraińskim wojskowym.
108. Zdjęcia i wydruki przedstawiające ukraińskie cmentarze wojskowe.
109. Ukraińskie chóry działające w okresie międzywojennym w środowiskach emigracji wojskowej w różnych krajach świata.
110. Ukraińskie teatry działające w okresie międzywojennym w środowiskach emigracji wojskowej w różnych krajach świata.
111. Ukraińskie szkolnictwo działające w okresie międzywojennym w środowiskach emigracji wojskowej w różnych krajach świata.
112. Ukraińska emigracja polityczna na świecie.
113. Strony tytułowe gazet wydawanych w obozach internowanych na terenie Polski.
114. Zdjęcia przedstawiające rodzinę i przyjaciół Teodora Cholewki.
115. Zdjęcia grupowe oficerów ukraińskich.
116. Zdjęcia oficerów Wojska Polskiego i Ukraińskiej Republiki Ludowej.
117. Zdjęcia przedstawiające rodzinę farmaceuty z Łańcuta Wołodymyra Kindraczuka.
118. Zdjęcia Dmytra Żupinasa – Żupinadze i jego potomków.
119. Zdjęcia kapelanów armii ukraińskich.
120. Rysunki i zdjęcia przedstawiające symbole wojskowe żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej z lat 1917-1922.
121. Odznaki wojskowe żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.
122. Walki wojsk polskich na Ukrainie w latach 1918-1921 i w okresie sojuszu wojskowego polsko-ukraińskiego.
123. Mapy przedstawiające działania frontowe na ziemiach ukraińskich.
124. Informacje o zasobach archiwalnych.
125. Materiały z zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
126. Materiały prasowe dotyczące Ukraińskiej Republiki Ludowej.
127. Kopia gazety „Україна” Nr 1 (9), z listopada 1919 r.
128. Artykuły i monografie dotyczące ukraińskich generałów w Wojsku Polskim w latach 1917-1939.
129. Nekrologi wojskowych drukowane w prasie i czasopismach naukowych.
130. Nekrologi innych osób członków ukraińskiej emigracji w Polsce po 1922 r.
131. Biografie innych osób (różnych autorów) związanych z działalnością z emigracją polityczną w Polsce.
132. Nekrologi duchownych prawosławnych i ich krewnych oraz metropolitów zamieszczone w prasie i czasopismach.
133. Publikacje, artykuły, wspomnienia dotyczące duszpasterstwa Ukraińskiej Republiki Ludowej.
134. Artykuł Włodzimierza Bonusiaka „Z dziejów ludności ukraińskiej w powiecie kaliskim w latach 1920-1939”.
135. Materiały dotyczące żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej z obozu internowanych.
136. Materiały dotyczące żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej z obozu internowanych a Krakowie-Dąbie.
137. Materiały dotyczące żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej z obozu internowanych w Tarnowie.
138. Materiały dotyczące żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej z obozu internowanych Wadowicach.
139. Wycinki z prasy dotyczące międzynarodowej sesji naukowej „Tarnów a idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej” która odbyła się w Tarnowie 9 stycznia 2003.
140. Informacje o generałach Ukraińskiej Republiki Ludowej drukowane w „Wieściach kombatanta”.
141. Informacje o pułkownikach Ukraińskiej Republiki Ludowej drukowane w „Wieściach kombatanta”.
142. Informacje o wojsku Ukraińskiej Republiki Ludowej drukowane w „Wieściach kombatanta”.
143. Inne informacje zamieszczane w „Wieściach kombatanta”.
144. Artykuły dotyczące Antoniego Serednickiego.
145. Materiały dotyczące eksterminacji ludności w Przemyślu i powiecie przemyskim a w latach 1939-1944.
146. Artykuł Olega Pawłyszyna o organizacji władzy cywilnej Zachodnioukraińskiej Republiki Narodowej.
147. Artykuł Olega Pawłyszyna o organizacji władzy cywilnej Zachodnioukraińskiej Republiki Narodowej.
148. Inna twórczość pułkownika Semena Łewczenki.
149. Korespondencja z Aleksandrem Kolańczukiem krewnych żołnierzy i duchownych Ukraińskiej Republiki Ludowej.
150. Korespondencja Petra Szkurata z Aleksandrem Kolańczukiem.
151. Korespondencja Witalija Korotycza z Aleksandrem Kolańczukiem.
152. Korespondencja G. Werhowyńca z Aleksandrem Kolańczukiem.
153. Korespondencja Jurija Szczerbakowa z Aleksandrem Kolańczukiem.
154. Pocztówki okolicznościowe i świąteczne Jurija Szczerbakowa do rodziny Kolańczuków.
155. Inna korespondencja Aleksandra Kolańczuka.
156. Korespondencja Marii Mylon z Lidią Kolańczuk.
157. Korespondencja z Aleksandrem Kolańczukiem różnych osób i instytucji, dotycząca żołnierzy i oficerów armii ukraińskiej.
158. Korespondencja redakcji tygodnika społeczno-kulturalnego „Nasze Słowo” z Aleksandrem Kolańczukiem.
159. Korespondencja Bohdana Łewczenki z Aleksandrem Kolańczukiem.
160. Korespondencja redakcji „Serwisu Informacyjnego” Kaliskiej Delegatury Okręgowej z Aleksandrem Kolańczukiem.
161. Korespondencja Nonny Kaczorowskiej z Aleksandrem Kolańczukiem.
162. Korespondencja Aleksandra Kolańczuka z różnymi osobami prywatnymi.
163. Korespondencja Aleksandra Kolańczuka w sprawach związanych z jego działalnością naukową wraz z zaproszeniami na posiedzenia naukowe oraz inne uroczystości.
164. Korespondencja dotycząca upamiętnienia wojskowych ukraińskich z obozów internowania na terenie Polski.
165. Korespondencja Andrzeja Storożuk-Woźniuka z Aleksandrem Kolańczukiem.
166. Korespondencja Leokadii Krzykawskiej z Aleksandrem Kolańczukiem.
167. Korespondencja Grzegorza Kuprianowicza z Aleksandrem Kolańczukiem.
168. Korespondencja klubu historycznego „Холодний Яр” z Aleksandrem Kolańczukiem.
169. Korespondencja Antoniego Serednickiego z Aleksandrem Kolańczukiem.
170. Korespondencja Danuty Jędrzyckiej z Aleksandrem Kolańczukiem.
171. Prośba skierowana przez Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu do parafii rzymskokatolickiej „Świętej rodziny” w Zakopanem o informację czy na cmentarzu parafialnym w tej miejscowości został pochowany generał Teodor (Fedor) Tymczenko.
172. Pismo prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego do Aleksandra Kolańczuka.
173. Korespondencja Leokadii Krzykawskiej z profesorami Andrzejem Anjenkielem oraz Zamoyskim.
174. Korespondencja Leokadii Krzykawskiej z władzami Polski.
175. Korespondencja Leokadii Krzykawskiej z mediami polskimi.
176. Korespondencja Leokadii Krzykawskiej z władzami Ukrainy.
177. Korespondencja Leokadii Krzykawskiej z papieżem Janem Pawłem II.
178. Korespondencja Leona Getza z Aleksandrem Kolańczukiem.
179. Pocztówki wysłane przez Leona Getza.
180. Polskie rody prawosławne w okresie XI-XVI w.
181. Wypowiedź polemiczna księdza Doroteusza Sawickiego na łamach „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” dotycząca kościoła prawosławnego w Polsce.
182. Informacje dotyczące 14 Dywizji SS Galizen.
183. Materiały dotyczące 6 strzeleckiej dywizji.
184. Dokumenty osobiste Dymitra Żupinasa – Żupinadze.
185. Dokumenty osobiste Jana Storożuka-Woźniuka.
186. Listy Jana Storożuka-Woźniuka.
187. Dokumenty osobiste Sergiusza Chłopickiego.
188. Statuty różnych towarzystw ukraińskich w posiadaniu Aleksandra Kolańczyka.
189. Bibliografia dotycząca ukraińskiej wojskowości z lat 1914-1923.
190. Lekarze Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w stanicach ukraińskich w Polsce.
191. Ukraińskie Towarzystwa Studenckie we Lwowie i Stanisław.
192. Towarzystwa kulturalno-oświatowe działające przy obozach internowanych.
193. Środki płatnicze Ukraińskiej Republiki Ludowej.
194. Kwerendy w urzędach stanu cywilnego dotyczące zmarłych generałów przeprowadzone na zlecenie Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu.
195. Akty prawne dotyczące grobów i cmentarzy wojennych.
196. Ulotka reklamująca malarza ikon Pawła Zaporożskiego.
197. Artykuł o Pawle Zaporożskim autorstwa Mykoły Sawczuka.
198. Dokumenty osobiste Chwedira (Teodora) Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędryczką.
199. Materiały dotyczące kaplicy prawosławnej w Przemyślu-Zasaniu w latach 1920-1921
200. Paweł Szandruk „Ukraińska armia w starciu z Moskwą. 18 września – 21 listopada 1920”.
201. Materiały dotyczące kaplicy prawosławnej w Przemyślu-Zasaniu w 1924.
202. Artykuł Aleksandra Kolańczuka o szkolnictwie ukraińskiej emigracji w II Rzeczypospolitej.