Publikacje dotyczące niektórych dziedzin w dziejach Ukrainy

 Mniejszości narodowe na Ukrainie

 

 • АБДУЛАЄВА М.: Духовно-релігійне життя греків Криму наприкінці XVIII – на початку ХХ століття, Київ 2000, wyd. Ін-т історії України НАН України, ss. 130.

 • БЕРЕГОВСКИЙ М.: Еврейские народные музыкально-театральные представления, Київ 2002, wyd. Дух і Літера, ss. 648 + 1.

 • БЫСТРЯКОВА А.: Евреи Екатеринослава – Днепропетровска: (XVIII – начало ХХ века), Дніпропетровськ 2001, wyd. АТЗТ ВКФ “Арт-Прес”, ss. 142 + 1.

 • ГАЙДАЙ О. та ін.: Предтеча. Польський рух опору на Тернопільщині. 1939-1941 рр., Державний архів Тернопільської області, Тернопіль 2002, wyd. “Підручники і посібники”, 20х14 cm, ss. 112.

 • ГАЛЕЕВА М.: По следам древних предков, Київ 2000, wyd. Б. в., ss. 37 + 9.

 • ГРАБОВЕЦЬКИЙ Б., Грабовецький В.: Вірмени на Прикарпатті: З Історії етніч. груп Галичини, Івано-Франківськ 2000, wyd. Нова Зоря, ss. 134 + 1.

 • ГРЕКИ на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти, ред. Дмитрієнко М., Литвин В. та ін., НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України, Київ 2000, wyd. Либідь, ss. 483 + 3.

 • ГРИНЕВИЧ В., Гриневич Л.: Національне військове питання в діяльності Союзу євреїв-воїнів КВО (липень 1917-січень 1918), НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень, Київ 2001, wyd. Ін-т історії України, ss. 150.

 • ДОВГАНИЧ О., ХЛАНТА О.: Повернення до правди: Бібліографічний покажчик, Закарпат. обл. унів. наук. б-ка, Держ. архів Закарпат. обл., Наук.-редакційний відділ обл. кн. “Реабілітовані історією”, Ужгород 2000, wyd. Вид-во В. Падяка, ss. 50 + 1.

 • З ІСТОРІЇ України та німецької діаспори, уклад. Жовтківський А., Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Чернівці 2000, wyd. Рута, ss. 91.

 • КОЗЕРОД О.: Переломные годы. Еврейская община Украины в первое десятилетие (1919-1929), Харків 1998, wyd. Еврейский мир, ss. 150 + 1.

 • МІСІНКЕВИЧ Л.: Коренізація і національні меншини Поділля у 20-30-х рр. ХХ століття, Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-документ. сер. кн. “Реабілітовані історією”, Київ 1999, wyd. Рідний край, ss. 71 + 1.

 • Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. Збірник наук. праць за матеріалами міжнародної наук. конф. (23-24 червня 1999 року).

 • НАЦІОНАЛЬНІ меншини України у ХХ столітті: Політ.-прав. аспект, ред. Панчук М. та ін., Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України, Київ 2000, wyd. ІПЕіНД, ss. 357.

 • НАЦІОНАЛЬНО-культурні товариства Закарпаття, упоряд. Черепаня М., Упр. у справах національностей та міграції Закарпат. облдержадмін., Ужгород 1999, wyd. Ком. інформації, ss. 41 + 1.

 • НАЦИОНАЛЬНО-культурные объединения Автономной Республики Крым, Симферополь 1999, wyd. Таврида, Вип. 1. – 1999, ss. 103 + 8.

 • НАШ чесько-русинський календар, упоряд. Падяк В., Т-во чеської культури Я. Коменського, Клуб Т. Масарика в Ужгороді, Ужгород, wyd. Вид-во В. Падяка,

 • ...2001, Ужгород 2000, ss. 107.

 • ОРЛЯНСЬКИЙ В.: Євреї України в 20-30-ті роки ХХ сторіччя: Соціально-політ. аспект, Запоріжжя 2000, wyd. Запорізький держ. техн. ун-т, ss. 252 + 1.

 • ОЧЕРКИ истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII – первая половина XIX века), ред. Бочарова Н. та ін., Дніпропетровськ 1999, wyd. Арт-Прес, ss. 231.

 • ПАМ”ЯТКИ діячам науки та культури національних меншин України: Каталог-довідник, ред. Горбик В. та ін., Київ 1998, wyd. Головна спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, ss. 188 + 1.

 • ПОДВИЖНИКИ й меценати: Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні XVII–XIX ст., ред. Смолій В. та ін., НАН України, Ін-т історії України НАН України, Київ 2001, wyd. Ін-т історії України НАН України, ss. 341.

 • ПОЛЬСЬКА культура в житті України. Історія. Сьогодення, ред. Вовк Ю., Київ 2000, wyd. Голов. спеціаліз. ред. літератури мовами нац. меншин України, ss. 264.

 • РАФАЛЬСЬКИЙ О.: Національні меншини України і ХХ столітті. Ін-т політ. і етнонаціональних дослідж. НАН України, Київ 2000, wyd. Полюс, ss. 445 + 1.

 • РУССКИЕ Украины: прошлое, настоящее, будущее, ред. Петров Ю. та ін., Ч. 1, Київ 1998, ss. 240.

 • ТАТАРИНОВ С. и др.: Евреи Бахмута – Артемовска: Очерки истории XVIII–ХХ ст., Артемовськ (Донецька обл.), wyd. Б. в., ss. 83 + 1.

 • ТХОРЖЕВСЬКИЙ Р.: Німці Тернопільщини в контексті історичного розвитку (з кінця XVIII до початку XXI століть), Тернопіль 2000, wyd. Газ. “Підручники і посібники”, ss. 92 + 3.

 • УРСУ Д.: Очерки истории культуры крымскотатарского народа (1921-1941), Сімферополь 1999, wyd. Крымучпедгиз, ss. 143.

 • ХОДОРКОВСЬКИЙ Ю.: Єврейські некрополі України, Київ 1998, wyd. Інтерграфік, ss. 80.

 • ХОНИГСМАН Я.: Катастрофа еврейства Западной Украины: Евреи Восточной Галиции, Западной Волыни, Буковины и Закарпатья в 1933-1945 гг., Львів 1998, wyd. Б. в., ss. 350.

 • ЧОРНИЙ С. М.: Національний склад населення України в ХХ ст. Довідник, Київ 2001, wyd. Картографія, ss. 88.

 • ШЕСТОПАЛ М.М.: Євреї на Україні, Київ 1999, wyd. Оріяни, ss. 102.

 • ЯКУБОВА Л.: Маріупольські греки (етнічна історія): 1778 р. – початок 30-х років ХХ ст., Київ 1999, wyd. Ін-т історії України НАН України, ss. 331.

 

powrót