ALEKSANDER KOLAŃCZUK
wiceprezes Instytutu

 

       Urodził się 2 kwietnia 1932 roku we wsi Wólka Tarnowska w powiecie chełmskim, w rodzinie Mikołaja i Anastazji z domu Paszczuk. W 1941 r. rozpoczął naukę w powstałej wówczas w Jego miejscowości szkole powszechnej z ukraińskim językiem nauczania. Wiosną 1943 r. szkoła jednak przerwała działalność z powodu napiętej sytuacji politycznej między miejscowymi Polakami i Ukraińcami. Następnie naukę kontynuował już po zakończeniu działań wojennych na prywatnym kursie zorganizowanym w sąsiedniej wsi Tarnów, a ukończył ją egzaminem eksternistycznym w zakresie szkoły podstawowej złożonym wiosną 1947 r. w miejscowości Staw koło Chełma. 9 lipca 1947 r. rodzina została wysiedlona w ramach akcji „Wisła” do wsi Dobry w powiecie pasłęckim (woj. olsztyńskie). Aleksander Kolańczuk jesienią tegoż roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Rolniczym w Pasłęku. Po roku szkołę przeniesiono do Karolewa koło Kętrzyna i przemianowano na technikum. Po jego ukończeniu w 1951 r., jako jeden z najlepszych absolwentów został skierowany na studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Ukończył je w 1956 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Po studiach pracował na różnych stanowiskach w gospodarce rolnej: w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich w Olsztynie (1957-1960), w Wydziale Oświaty Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (1961-1964), w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (1965-1974), a następnie został zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Bęsi. W tym czasie współpracował z Redakcją Wiejską Polskiego Radia w Olsztynie, przygotowywał także audycje w języku ukraińskim. Za opracowanie programu nauczania wieczorowego technikum rolniczego i działalność oświatową uzyskał w 1974 r. Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania.

        W 1974 r. ukończył Studium Pedagogiczne dla nauczycieli szkół zawodowych i rozpoczął pracę jako nauczyciel w Technikum Rolniczym w Tuławkach k. Olsztyna, współpracując zarazem z Instytutem Oświaty Rolniczej Wyższej Szkoły Rolniczej, gdzie rozpoczął przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Od tego czasu publikował sporo artykułów naukowych dotyczących problematyki rolniczej (głównie na łamach czasopism „Biuletyn Pedagogiczny Oświaty Rolniczej”, „Nowe Rolnictwo”, „Głos Olsztyński”, „Służba Rolna”). Coraz częściej pisał również na tematy historyczne. Początkowo zamieszczał swe artykuły głównie na łamach „Naszego Słowa”, „Kalendarza Ukraińskiego”, „Ukraińskiego Almanachu”. W 1979 r. został mianowany zastępcą dyrektora, a w 1985 r. dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Sieradzu. Zamieszkał wówczas w Zduńskiej Woli. W 1983 r. został członkiem Rady Oświaty przy Ministrze Rolnictwa (funkcję tę pełnił do 6 lipca 1987 r.), a także członkiem, następnie przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego „Regionalnego Informatora Służby Rolnej” (obejmującego swym zasięgiem województwa: sieradzkie, łódzkie, piotrkowskie, skierniewickie i płockie). Aktywnie działał na niwie społecznej w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Rolnictwa, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Ukraińskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym. Jego zainteresowania naukowe jednak coraz bardziej z dziedziny rolnictwa i oświaty przenosiły się na historię, koncentrując się zwłaszcza wokół ukraińskiego zrywu niepodległościowego z lat 1917-1920 oraz dziejów emigracji petlurowskiej w Polsce. Intensyfikuje je zwłaszcza po przeniesieniu się do Przemyśla w 1994 r. i nawiązaniu ścisłej współpracy z Południowo-Wschodnim Instytutem Naukowym. Na łamach polskich i zagranicznych czasopism naukowych ukazuje się coraz więcej Jego prac dotyczących ośrodków internowania armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, kadry oficerskiej, działalności kulturalno-oświatowej w obozach internowania, a także cmentarzy, pochówków i pomników żołnierzy petlurowskich. Bierze udział w licznych konferencjach naukowych – krajowych i międzynarodowych. 22 stycznia 1998 r. zostaje wiceprezesem Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego, a w dwa lata później broni na Politechnice Lwowskiej pracę doktorską pt. Українська військова еміграція у Польщі 1920-1939 (Ukraińska emigracja wojskowa w Polsce w latach 1920-1939), napisaną pod kierunkiem prof. dr. Mykoły Łytwyna z Instytutu Ukrainoznawstwa Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Na dorobek naukowy Doktora Aleksandra Kolańczuka składa się 8 książek oraz blisko 300 artykułów z dziedziny: rolnictwa, ekonomii, pedagogiki oraz historii, w tym około 100 dotyczy szeroko pojętego ukrainoznawstwa.

   Intensyfikując pracę naukową nie zaprzestaje działalności społecznej. Działa w Związku Ukraińców w Polsce, wchodzi w skład powołanego w 2004 r. Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego, jest współorganizatorem Towarzystwa Opieki nad Grobami Żołnierzy Ukraińskich w Lublinie, z jego inicjatywy dochodzi do odnowienia wielu cmentarzy oraz grobów żołnierzy i generałów sił zbrojnych Ukraińskiej Republiki Ludowej (współdziała w tym względzie z Ambasadą Ukrainy w Warszawie, przygotowując opracowania merytoryczne niezbędne do prac renowacyjnych), ponadto od 2004 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Programowej Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie.

   Aleksander Kolańczuk za działalność zawodową, społeczną i naukową otrzymał szereg odznaczeń państwowych i resortowych, m.in.: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi (1958, 1972), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), odznakę Zasłużony dla Warmii i Mazur (1961), Złotą Odznakę NOT(1985).

 

BIBLIOGRAFIA NAJWAŻNIEJSZYCH
PRAC DR. ALEKSANDRA KOLAŃCZUKA

Publikacje o tematyce historycznej

Książki:

1. Internowani żołnierze armii UNR w Kaliszu 1920-1939, Kalisz-Przemyśl-Lwów 1995, 96 s.;

Rec. M. Zygmański, „Kwartalnik Historyczny” 1997, R. IV, nr 2, s. 139-142.

2. Генералітет українських визвольних змагань. Біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини ХХ століття, (współautorzy: М. Литвин, К. Науменко), Львів 1995, s. 286;

Rec. J.Gdański, Polacy ukraińskimi generałami, Polska Zbrojna, nr. 100 (1416), [w:] Magazyn Tygodniowy «Spocznij» 2z. 4 26 .05.1996,;

3. Українська військова еміграція у Польщі 1920-1939, Львів 2000, s. 274;

Rec. A. Serednicki, Dwugłos polsko-ukraiński o epopei PiłsudskiPetlura, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2000, nr 1, s. 63-72; Г. Змієнко, Поява книжки про Армію УНР в таборах інтернованих, „Новий шлях” z 7 жовтня 2000, s. 15; M. Сивіцький, Фінал епопеї, „Наше Cлово” 2003, nr 7, s. 8;

4. Cmentarz Prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002 (współautor: Roman Szagała), 132 s.;

Rec.: П. Тима, „Культура і політика” 2002, nr 41 (172); A. Портнов, „Критика” 2003, nr 3 (65), s. 27; G. Kuprianowicz, Ukraińskie groby na Warszawskiej Woli, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 2003, nr 2 (59), s. 15; M. Getka-Kenig, Prawosławny cmentarz na Woli, [w:] „Новая Польша” 2007, nr 11, s. 8-13;

5. Nekropolie i groby ukraińskich walk niepodległościowych w latach 1917-1921, Przemyśl 2003, 328 s.;

Rec. Т. Карабович, „Наше Cлово” 2004, nr 26, s. 5;

6. Увічнення нескорених. Українські військові меморіали 20-30-х років ХХ ст. у Польщі, Львів 2003, 245 s.;

7. Umarli, aby zmartwychwstała Ukraina. Померли, щоб воскресла Україна, Przemyśl 2007, 134 s.;

8. Ukraińscy generałowie w Polsce. Emigranci polityczni w latach 19201939. Słownik biograficzny, Przemyśl 2009, 280 s.

Rec.W. Rezmer, Słownik biograficzny generałów ukraińskich-uczestników walk niepodległościowych w latach 1917–1921, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2010, R. 11, nr 4, s. 213-218.

 

Broszury:

1. Незабуті могили, Львів 1993, 48 s.;

2. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, Львів 2000, 36 s.;

3. Łańcut. Ukraiński Cmentarz Wojskowy, Przemyśl 2003, 12 s.;

4. Ланцут. Український військовий меморіал, Перемишль 2003, 12 s.;

5. Пикуличі. Український військовий меморіал, Перемишль 2003, 12 s.;

6. Pikulice. Ukraiński Cmentarz Wojenny, Przemyśl 2003, 12 s.

Artykuły w czasopismach naukowych, almanachach i pracach zbiorowych:

1. Вклад українців в загосподарювання Вармії і Мазур, Український Календар 1965, s. 57-59;

2. Радіопередачі українською мовою в ПНР, „Український Календар” 1966, s. 74-76.

3. Козацька сила ще не вмерла, „Армія України 1993, nr 63-64;

4. Інтерновані і полонені українці в Пикуличах, „Перемиські дзвони1994, nr 2 (16), s. 2-5;

5. Українці в Ланцуцькому таборі, „Перемиські Дзвони” 1994, nr 2 (16), s. 7-9;

6. Українці в таборах Перемишля (1918–1921), „Пам’ятки України1995, nr 3, s. 112-117;

7. Generałowie Ukraińskiej Republiki Ludowej internowani w Polsce, „Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego]” 1995, t. 1, s. 58-63;

8. Українські військові некрополії у Польщі, „Український Aльманах” 1996, s. 369-373;

9. Żołnierze Ukraińskiej Armii Ludowej internowani w Kaliszu [w:] „Eskulapis” Serwis Informacyjny Lekarzy Województwa Kaliskiego, 1996, nr. 46., s. 8-10;

10. Żołnierze Ukraińskiej Armii Ludowej internowani w Kaliszu [w:] „Eskulapis” Serwis informacyjny lekarzy wojewódtwa kaliskiego, 1996, nr. 47., s. 16-20;

9. Ukraińskie wojskowe nekropolie i groby wojskowe w Polsce (1918–1939), „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1996, nr 3, s. 323-340;

10. Українці в таборах Перемишля (1918–1921), [w:] Перемишль і Перемиська земля протягом віків, під ред. С. Заброварного, Перемишль-Львів 1996, s. 177-194;

11. Український військовий цвинтар у Щипйорні, „Український Альманах” 1997, s. 370-374;

12. Православні в Каліші, „Церковний Календар 1997, s. 151-167;

13. Żołnierze armii Ukraińskiej Republiki Ludowej internowani w Polsce (1920–1924), [w:] Polska i Ukraina. Sojusz 1920 r. i jego następstwa, pod red. Z. Karpusa, W. Rezmera, E. Wiszki, Toruń 1997, s. 273-307;

14. Generałowie Ukraińskiej Republiki Ludowej internowani w Polsce, „Zeszyty Historyczne” [Paryż] 1998, z. 124, s. 27-30;

15. Ліквідація ворога Народної Польщі чи етнічна чистка, [w:] У пошуках правди про акцію „Вісла”. Науково-практична конференція. Перемишль 1997 р., Перемишль 1998, s. 64-78;

16. Православні офіцери на командних посадах в УГА 1918–1919, „Церковний календар 1998, s. 219-235;

17. Z dziejów polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej, „Wojsko i Wychowanie” 1998, nr 6, s. 74-81;

18. Симон Петлюра і українсько-польські відносини. Армія УНР у польських таборах (1920-1924 рр.), „Інформаційний бюлетень Української Бібліотеки ім. Симона Петлюри1999, nr 62, s. 22-30;

19. Перша у Польщі укр. військова некрополія в Пикуличах, Український Aльманах1999, s. 180-185;

20. Sojusznicze siły zbrojne URL w Polsce (organizacja, wspólna walka, internowanie), [w:] Dzieje Podkarpacia, t. 3, Krosno 1999, s. 113-123;

21. Табори інтернованої армії УНР у Ченстохові та Пйотркові Трибунальському, [w:] Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26-29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Історія. Частина ІІ. ХХ століття, Одеса-Київ-Львів 1999, s. 297-298;

22. Wzajemne relacje Polski i Ukraińskiej Republiki Ludowej, [w:] UkrainaPolska. Kultura – wartości zmagania duchowe, red. M. Zymomrya, Koszalin 1999, s. 75-103;

23. Droga władz państwowych Ukraińskiej Republiki Ludowej do Polski (19171920), [w:] Tożsamość i partnerstwo. Studia z dziejów najbliższego sąsiedztwa, red. MZymomrya, Koszalin-Kirowohrad 2000, s. 49-56;

24. Українська військова еміграція в Польщі 1920–1939 рр., [w:] Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, Львів 2000, z. 7, s. 372-376;

25. Kształtowanie się korpusu generalskiego Sił Zbrojnych Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1917–1920, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2001, t. 7, s. 57-67;

26. Українці у Польщі та проблеми збереження їх національної тотожності, [w:] Кордони єднання. Проблеми міжетнічних відносин у Карпатському єврорегіоні, Ужгород 2001, s. 27-36;

27. Aktywność społeczna przedstawicieli ukraińskiego korpusu generalskiego i wyższych oficerów sił zbrojnych URL na emigracji w Polsce (19201939), „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2002, t. 8, s. 85-104;

28. Generałowie Ukraińskiej Republiki Ludowej związani z Przemyślem w latach Drugiej Rzeczypospolitej, „Studia Przemyskie” 2002, t. 2, s. 195-202;

29. Приреченими на асиміляцію, „Холмський вісник2002, nr 1 (5), s. 17;

30. Українці у Кракові, [w:] Іван Фещенко-Чопівський. Матеріали конференції, 27-28 вересня 2002 р., Львів 2002, s. 66-71;

31. Душпастирство в армії Української Народної Республіки інтернованої в Польщі, Церковний Календар 2002, s. 150-161;

32. Симон Петлюра і українсько-польські відносини, Рідна мова 2003, nr 3, s. 47-57;

33. Symon Petlura inicjator powołania duszpasterstwa w armii URL, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawczy” 2004, nr 17-18, s. 314-326;

34. Українська станиця у Каліші 19241939, Український Альманах 2004, s. 204-211;

35. Українці у Польщі: історія і сьогодення, [w:] Україна – Польща. Монологдіалог культур, ред. В. Скотний, М. Зимомря, Кіровоград-Дрогобич-Кошалін 2004, t. 2, s. 338-370;

36. Шкільна мережа петлюрівської еміграції у Польщі 1921–1939, Український Альманах 2005, s. 242-254;

37. Холмщаки та підляшуки на Вармії і Мазурах, „Український альманах 2006, s. 87-97;

38. Вождь українського народу (До 80-річчя Симона Петлюри), Український альманах 2006, s. 241-244;

39. Ukraińska emigracja polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys problematyki, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2006, nr 12, s. 36-65;

40. Українці у Ченстохові в міжвоєнному періоді (1920–1939), Український альманах 2006, s. 258-263;

41. Ukraińcy i ich życie w Kaliszu w latach 1920-1939, [w:] Kalisz miasto otwarte. Mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej, red. E. Andrysiak, K. Walczak, Kalisz 2006, s. 82-101;

42. Wkład ukraińskiej emigracji politycznej w popularyzowanie muzyki ukraińskiej w Polsce międzywojennej, „Studia polsko-ukraińskie” 2006, t. 1, s. 105-126;

43. Ukraiński zryw niepodległościowy w latach 19171920. Droga URL do sojuszu z Polską oraz losy Ukraińskiej Emigracji Wojskowej, [w:] Polska – Ukraina. Osadczuk. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Osadczukowi w 85. Rocznicę Urodzin, red. B. Berdyczowska, O. Hnatiuk, Lublin, 2007, s. 108-136;

44. Z dziejów ukraińskiej emigracji politycznej i wojskowej w Polsce, [w:] Ukraina. Teksty i konteksty. Symbole in Honorem Stefan Kozak, Warszawa 2007, s. 567-581;

45. Generałowie 4 i 6 Dywizji Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, [w:] Aleksandrów Kujawski (1918–1921), cz. 1: Warunki życia jeńców i internowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej, red. E. Wiszka, Toruń 2008, s. 99-118;

46. Від збройного конфлікту до угоди і її зриву, „Український Альманах” 2010, s. 140-147;

47. З історії православної каплиці у Перемишлі, Церковний Календар 2010, s. 128-141;

48. Українські Пастирські православні курси вояків Армії УНР в Каліші, „Церковний Календар 2011, s. 155-180;

49. Мережа шкільництва української еміграції в ІІ РП, [w:] Життя у світлі освіти. Studia in Honorem. Збірник на пошану Ярослава Грицковяна, ред. І. Добрянський, М. Зимомря, Кіровоград-Кошалін-Торонто-Дрогобич 2011, s. 314-355;

50. Ланцут: історія поховань куреня українських військовиків, „Український Aльманах” 2012, s. 236-250;

51. Ukraińska emigracja polityczna w Polsce. Kolonia w Częstochowie w latach 1920-1939, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2012, nr 15, s. 86-104.

Biogramy wybitnych naukowców, działaczy kultury i wojskowych:

 

1. На сторожі рідного слова (Теофіль Щерба), Український Календар 1967, s. 332;

2. Душею із рідним народом (проф. Л. Ґец), Жовтень1967, nr 12, s. 151-153;

3. Професор Іван Фещенко-Чопівський, „Між сусідами1993, s. 97-100;

4. Тирс Венгринович. Запис рідного в мінятурі, „Наше Cлово” 1995, nr 1, s. 5.

5. Громадянин УНР – художник Михайло Добряк, „Український Альманах” 1997, s. 102-103;

6. Син Підляської землі проф. Євген Перфецький, „Nad Bugiem i Narwią” 1997, nr 3-4, s. 41;

7. Biogramy wybranych działaczy politycznych i wyższych dowódców Ukraińskiej Halickiej Armii: Barwińśkyj Aleksander (1847-1927), Horbaczewskyj Antin (1856-1944), Łewyćkyj Kost’ (1859-1941), Wytwyćkyj Stepan (1884-1964), Hołubowycz Sydir (1873-1938), Cehelśkyj Longin (1875-1950), Romanczuk Julijan (1842-1932), Babij Iwan (1893-1934), Twerdochlib Sydor (1886-1922), Omelanowycz-Pawłenko Mychajło (1878-1952), Grekow Aleksander (1875-1958), Kossak Hryć (1882-1931), Steaniw Hnat (1886-1948), Tarnawskyj Myron (1869-1938), Myszkiwśkyj Jewhen (1882-1920), Kurmanowych Wiktor (1876-1945), Kraws Antin (1871-1945), Delwig Serhij (1866-1949), Łaba Wasyl, Mykytka Osyp (1874-1920), Kuczabśkyj Wasyl (1895-1945), [w:] Zapomniana wojna, red. M. Kozłowski, Bydgoszcz 1999, s. 346-359;

8. Ілля Сапіга, „Церковний Календар” 1999, s. 212-213;

9. Скульптор Василь Войтович, „Український Aльманах” 1999, s. 356;

10. Пилип Пилипчук (1869-1940). Прем’єр-міністр екзильного уряду УНР, „Холмський Вісник” 2000, nr 2-3, s. 14-15;

11. Генерал хор. Борис Палій-Неїло – керівник іконописної майстерні «Відродження» у Перемишлі, „Перемиські Дзвони” 2001, nr 1, s. 21;

12. Тирс Венгринович (21.09.1924-23.05.2002), Наше Cлово 2002, nr 41;

13. Отаман Орел, Український Альманах 2003, s. 256-258.

14. Полковник Михайло Кос, „Український Альманах 2003, s. 254-256;

15. Проф. Ераст-Орест Констнтинович, „Український Альманах” 2003, s. 365-367;

16. Євген Беднарчук (18.01.1913-28.01.1981) – спроба пригадати поетичну замисленість, „Український літературний провулок” 2004, t. 4, s. 243-245;

17. Пам’яті д-ра габ. Михайла Саванюка, „Наше Cлово” 2004, nr 22, s. 8;

18. Наддніпрянець генерал Борис Палій-Неїло – іконописцем Надсяння, „Церковний Календар” 2005, s. 217-225;

19. Naddnieprzaniec, generał Borys Palij-Nejiło – malarz ikon Podkarpacia, „Almanach Diecezjalny” 2005, t. 1, s. 285-292;

20. Павло Запоріжський... Артист-маляр з Великої України, „Церковний Календар2006, s. 144-153;

21. Pawło Zaporiżśkyj z Wielkiej Ukrainy – malarz ikon na Podkarpaciu, „Almanach Diecezjalny” 2006, t. 2, s. 181-191;

22. Володимир Галкін (1872-1921) – ген. хор. Армії УНР, [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 5, Київ 2006, s. 348;

23. Любомир Володимир Баран – член Президії ПАН. До 70-ліття Академіка, „Наше Cлово” 2007, nr 40, s. 8;

24. Іконописець-мислитель. До 85-річчя народження Юрія Новосільського, „Над Бугом і Нарвою 2008, nr 6, s. 11-13;

25. Пам’яті видатного підляшука Степана Демчука, Над Бугом і Нарвою 2008, nr 5 (99), s. 36;

26. Іконописець - мислитель (До 85-річчя народження Юрія Новосільського), [w:] „Над Бугом і Нарвою 2008, nr 6 (100), s. 11-13;

27. Василь Дмитріюк (1890-1973), [w:] Енциклопедія Сучасної України, t. 8, Київ 2008, s. 26;

28. Микола Дубовицький (13.09.1903-02.02.1985), [w:] Енциклопедія Сучасної України, t. 8, Київ 2008, 482;

29. Визначні українці в Польщі. Микола Мазурик (1908 -), Іван Пастернак (1884-1943), „Наше Cлово2008, nr 18;

30. Визначні українці в Польщі. Мирослав Смерек (1935-1995), Михайло Саванюк (1938-2003), Михайло Поготовко (1891-1944), „Наше Cлово2008, nr 19;

31. Визначні українці в Польщі. Павло Сулятицький (1884-1932), „Наше Cлово” 2008, nr 20, s. 10;

32. Визначні українці в Польщі: Т. Олесіюк (1895-1978), „Наше Cлово” 2008, nr 16, s. 10;

33. Визначні українці в Польщі. Степан Заброварний, „Наше Cлово” 2008, nr 22, s. 10;

34. Варфоломій Євтимович (28.08.1888-08.02.1950) ген. хор. Армії УНР [w:] Енциклопедія Сучасної України, t. 9, Київ 2009, s. 346-347;

35. Георгій Єлчанінов (16.08.1871-1924) – ген. майор Армії УНР, [w:] Енциклопедія Сучасної України, t. 9, Київ 2009, s. 395;

36. Микола Єлчанінов (24.03.1876-1921), [w:] Енциклопедія Сучасної України, t. 9, Київ 2009, s. 395;

37. Петро Єрошевич (04.07.1870-?) ген. пор. Армії УНР, [w:] Енциклопедія Сучасної України, t. 9, Київ 2009, s. 447;

38. Масляний Антін Павлович (17.01.1865-1929) – ген. пор. Армії УНР, [w:] Енциклопедія історії України, t. 6, Київ 2009, s. 546;

39. Мєшковський Євген Васильович (12.02.1882-09.07.1920) – ген. хор. Армії УНР, [w:] Енциклопедія історії України, t. 6, Київ 2009, s. 633;

40. Мошинський Євген Іванович (13.12.1881-29.07.1925) – ген. хор. Армії УНР, [w:] Енциклопедія історії України, t. 6, Київ 2009, s. 634;

41. Провідний православний художник і публіцист родом з сяніцької землі Юрій Новосільський, „Церковний Календар” 2009, s. 204-209;

42. За нашу і вашу свободу. Іван Нечай (1818-19.03.1863), „Над Бугом і Нарвою” 2009, nr 1 (101), s. 31;

43. Нагорода за працю та віру (Ірина Богун-Чопівська), „Над Бугом і Нарвою 2009, nr 1 (101), s. 33-44;

44. O Ukrainę i jej wolność!” Uczestnicy ukraińskich walk niepodległośćiowych w latach 1917-1921 związani z Chełmszczyzną i Podlasiem: Mychajo Hruszewskyj (1866-1934), Antoni Wasyńczuk (1885-1935), Jakiw Wojtiuk (1894-1933), Anatolij Matejul (?-1919) [w:] Над Бугом і Нарвою 2009, nr 6 (106), s. 36-39;

45. O Ukrainę i jej wolność!” Uczestnicy ukraińskich walk niepodległośćiowych w latach 1917-1921 związani z Chełmszczyzną i Podlasiem: Iwan Lewczuk (1867-1947), Stefan Malesza (1893-1942), Łazar Woroniuk (1895-1944), Wasyl Dmytrijuk (1890-1973), Tymisz Ołeksijuk-Ołesewycz (1895-1978),v Aleksander Karpiński (1867-1929), Anton Duda, Paweł Wasyńczuk (1893-1945) [w:] Над Бугом і Нарвою 2010, nr 1 (107), s. 33-37;

46. O Ukrainę i jej wolność!” Uczestnicy ukraińskich walk niepodległośćiowych w latach 1917-1921 związani z Chełmszczyzną i Podlasiem: Mikołaj Wawrysewicz (1891-1978), Karpo Dmytrijuk (1885-1922), Dmytro Pawełko (1871-1945), Ołeksander Skoropys-Jołtuchowski (1880-1950), Iwan Pasternak (1876-1943), Wołodymyr Matwijczuk (1889-1976), Anton Paqwluk (1875-1945) [w:] Над Бугом і Нарвою 2010, nr 2 (108), s. 39-42;

47. O Ukrainę i jej wolność!” Uczestnicy ukraińskich walk niepodległośćiowych w latach 1917-1921 związani z Chełmszczyzną i Podlasiem: Szymon /Semen/ Lubarski (1878-1943), Kost’ Łośkyj (1874-1933), Iwan Kraskowski (1880-1955), Mykoła Szapował (1886-1948), Wołodymyr Ostrowski (1891-1950), Mychajło Kobryn (1871-1945), [w:] Над Бугом і Нарвою 2010, nr 3 (109), s. 26-28;

48. O Ukrainę i jej wolność!” Uczestnicy ukraińskich walk niepodległośćiowych w latach 1917-1921 związani z Chełmszczyzną i Podlasiem: Jan Emanuel Sylwester Morawski (1867-1929), Wiaczesław Suchodolski (1877-1947), Łeontij Rodcewycz-Płotnicki (1877-?), Iwan Hryszko (1890-1929), Fedir Pańskiwśkyj (1878-?), Ołeksander Stasewycz (1888-1958), Ołeksander Jeroszczuk (1894-1990), Światosław Zacharczuk (1890-1940), Jakiw Halczewski-Wojnarowski (1894-1943), Mychajło Wasylczenko (1876-1941), Stefan Baran (1879-1953) [w:] Над Бугом і Нарвою 2010, nr 4 (110), s. 33-35;

49. O Ukrainę i jej wolność!” Uczestnicy ukraińskich walk niepodległośćiowych w latach 1917-1921 związani z Chełmszczyzną i Podlasiem: Mychajło Biłyk (1889-1970, Iwan Hnojowyj (1889-1974), Petro Krywonosiuk (1897-1983), Mykoła Strutyński (1898-1943), Sethij Chrućkyj (1887-1954), Stefan Makiwka (1886-1966), [w:] Над Бугом і Нарвою 2010, nr 5 (110), s. 35-36, 40;

50. O Ukrainę i jej wolność!” Uczestnicy ukraińskich walk niepodległośćiowych w latach 1917-1921 związani z Chełmszczyzną i Podlasiem: Iwan Krypiakewycz (1886-1967), Wiktor Kurmanowicz (1876-1945), Martyrij Hałyn (1856-1943), Wiktor Sołowyij (1891-1966), Iwan Ohijenko (1882-1972), Stefan Skrypnyk (1898-1993), [w:] Над Бугом і Нарвою 2010, nr 6 (111), s. 35-37;

51. Володимир Кубійович (1900–1985), „Наше Cлово” 2010, nr 47, s. 9;

52. Василь Заболотний (02.03.1860-1929) – ген. хор. Армії УНР, [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 10, Київ 2010, s. 22;

53. Іван Зваричук (23.11.1896-13.09.1939) – ппол. Армії УНР, [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 10, Київ 2010, s. 441;

54. Віктор Зелінський (13.12.1864-14.12.1940), [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 10, Київ 2010, s. 517;

55. Ілля Золотницький (22.06.1870-04.11.1930), [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 10, Київ 2010, s. 669;

56. Павло Запорізький (1892-1971) – пор. Армії УНР, [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 10, Київ 2010, s. 281;

57. Євген Зиблікевич (20.11.1895-16.09.1987), [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 10, Київ 2010, s. 572;

58. Всеволод Змієнко, [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 10, Київ 2010, s. 624;

59. Владика Юрій, Митрополит Православної церкви в Польщі, Церковний календар” 2011, s. 198-201;

60. Mykoła Szczyrba (1902-1984), [w:] Polski słownik biograficzny, Kraków 2011, t. XLVII/4, s. 550-552;

61. Profesor Jerzy Nowosielski (1923-1911), „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2011, t. 14, s. 245-248;

62. Сеніор митців пера (Аntin Середницький), „Над Бугом і Нарвою2011, nr 1, s. 32-33;

63. O Ukrainę i jej wolność!” Uczestnicy ukraińskich walk niepodległośćiowych w latach 1917-1921 związani z Chełmszczyzną i Podlasiem: Iwan Korowicki (1907-1991), Wasyl Laszenko (1890-1956), Hryhorij Paszczewski (1910-1984), Wasyl Warwariw (1886-1960), Iwan Honczarenko (1892-?), Marko Bezruczko (1883-1944), Pawło Szandruk 1889-1979), Mychajło Krat (1892-1979), Petro Diaczenko (1895-1965), Światosław Szramczenko (1893-1958), [w:] Над Бугом і Нарвою 2011, nr 2 (113), s. 35-38;

64. O Ukrainę i jej wolność!” Uczestnicy ukraińskich walk niepodległośćiowych w latach 1917-1921 związani z Chełmszczyzną i Podlasiem: Dmytro Żupinas-Żupiadze (1892-1968), Andrij Nimyj (1900-1972), Aleksander Szczerbań (1898-1984), Pawło Bazylewski (1894-1981), Nikifor Awramenko (1893-1973), Piotr Jarmak (1895-1986), [w:] Над Бугом і Нарвою 2011, nr 5 (116), s. 24-26;

65. O Ukrainę i jej wolność!” Uczestnicy ukraińskich walk niepodległośćiowych w latach 1917-1921 związani z Chełmszczyzną i Podlasiem: Światosław Zacharczak (?-1942), Semen Łeszczuk (1880-1941), Wołodymyr Sołoczko, Ołeksander Petlura-Chorolski (1888-1951), Pyłyp Pyłynczenko(1869-1940), Maria Wowk-Urban (1892-?), Iwan Lutyj-Lutenko (1887-1984), Nazar Obidsiński, Iwan Zwaryczuk (1896-1939), [w:] Над Бугом і Нарвою 2011, nr 6 (117), s. 35-37;

66. Іван Ігнатюк (нар. 20.10.1928-) [w:] Енциклопедія Сучасної України, t. 11, Київ 2011, s. 193-194;

67. Петро Шкурат (1893-1978). Організатор культурного і релігійного життя православних українців в Перемишлі, „Церковний Календар 2012, s. 235-238;

68. Тадей Карабович (нар. 06.04.1959), [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 12, Київ 2012, s. 276;

69. Славлмир Качоровський [Sławomir Kaczorowski] (нар. 14.03.1956), [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 12, Київ 2012, s. 512;

70. Gen. Mykoła Junakiw - organizator ukraińskiego szkolnictwa wojskowego w Polsce. Z dziejów polsko-ukraińskiego braterstwa broni 1920 r. [w:] Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej. Tom I. Wolni z wolnymi, równi z równymi, zacni z zacnymi..., red. A.Kulczycki, I. Gurak, I. Sołta, M. Rowicki, O. Boryniak, Rzeszów-Lwów-Iwano-Frankowsk 2012, s. 111-119;

71. Мирон Кертичак (29.01.1955-25.01.2006), [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 12, Київ 2012, s. 610;

72. Прот. Павло Пащевський, „Наше Cлово 2012, nr 2, s. 9;

73. Антін Середницький 1916-2012, „Церковий календар 2013, s. 277-283;

74. Владика Юрій, Митрополит Православної Церкви в Польщі (Ярошевський Григорій Антонович). 18.11.1872-8.02.1923, „Церковний Календар” 2013, s. 198-201;

75. Іван Киризюк (нар. 10.10.1949), [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 13, Київ 2013, s. 37;

76. Іван Кобизський (01.01.1894-13.11.1930), [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 13, Київ 2013, s. 410-411;

77. Пам’яті Кузьми Смаля (1935-2012) [w:] Над Бугом і Нарвою 2013, nr 2 (126), s. 45;

78. Михайло Козак (нар. 30.09.1932), [w:] Енциклопедія сучасної України, t. 13, Київ 2013, s. 617;

79. Зіновій Подушко з душею поета (29.10.1887–03.03.1966), „Український альманах” 2013, s. 321-325;

80. Спохади про пережите [w:] Від депортацiї до депортацiї, т. 2, Czerniowce- Букрег 2014, 441-455

81. Яків Оренштайн (1875-1944) Видатний український книговидавець єврейського походження, „Український Альманах” 2014, s. 275-279;

82. Професор Лех Слованcьский (1924-2012), [w:] Церковний Календар 2014 s. 157-160.

Recenzje:

1. М. Литвин, Українсько-польська війна 1918-1919, Львів 1998, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 1998, nr 4, s. 223-224;

2. ZKarpus, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 r., Toruń 1999, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 1999, nr  5, s. 224-229;

3. М. Павленко, Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919-1924 рр.), Київ 1999, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2000, n6, s. 243-251;

4. R. Potocki, Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920-1939), Lublin 1999, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 1999, nr 5, s. 230-234;

5. Н. Сидоренко, «Задоротяне життя» українських часописів на чужині (1919-1924), Київ 2000, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2000, n6, s. 251-258;

6. Р. Шмагало, Словник митців-педагогів України та з України у світі 1850–1950, Львів 2002, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2003, s. 174-178;

7. Енциклопедія історії України (А-В), Київ 2003, „Наше Cлово2005, nr 43, s. 8;

8. W. Wilczyński, Leksykon kultury ukraińskiej, Kraków 2004, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2006, nr 12, s. 259-274.

 

Artykuły w publikacjach popularnonaukowych:

1. Кузня сіячів українського слова, Український Календар 1967, s. 329-330;

2. Українці в молодіжних організаціях Ольштинщини, Український Календар 1968;

3. Архітектори, „Український Календар” 1970, s. 53-54.

4. Вчителі української мови, Український Календар” 1970, s. 73-74;

5. Працівники науки, Український Календар 1970, s. 82-83;

6. Слідами інтернованих в Польщі вояків Армії УНР, „Наше Cлово” 1991, nr 49-51; 1992;

7. Український військовий цвинтар в Щипйорні, „Наше Cлово” 1992, nr 43-44;

8. Хрести на чужій землі, „Літопис Червоної Калини” 1993, nr 1-2;

9. На берегах Слави, Гомін 1994, nr 11;

10. Взаємопроникання культур, „Перемиські Дзвони” 1994, nr 1(15), s. 15-17; nr 3(17), s. 15-17.

11. 80-ліття Збройних Сил України, „Наше Cлово” 1996, nr 46-47;

12. Żołnierze armii Ukraińskiej Republiki Ludowej internowani w Kaliszu (1920-1939), „Aesculapisserwis informacyjny lekarzy woj. kaliskiego” 1996, nr 46, s. 8-10; nr 47, s. 16-20;

13. Вчителі-українці в Центральній Польщі, Слово педагога 1996, nr 2-4, s. 4-5;

14. До 80-річчя утворення Збройних Сил УНР, „Церковний Календар” 1997, s. 138-150;

15. До 80-річчя утворення Збройних Сил України, „Перемиські Дзвони1997, nr 2 (25), s. 24-25; 1998, nr 1 (26), s. 5;

16. Шлях армії УНР у Польщу, „Наше Cлово1998, nr 10-17;

17. Українські військові некрополі та могили у Польщі, „Наше Cлово 1999, nr 9-12;

18. Угода Пілсудський-Петлюра по 80 роках, „Наше Cлово2000, nr 24, s. 9;

19. Українські некрополі в Каліші, Наше Cлово 2002, nr 25-27;

20. Поховані в Ланцуті, Наше Cлово 2003, nr 19-21;

21. Могили українських вояків у Вадовицях, Наше Cлово 2003, nr 23-24;

22. Український військовий цвинтар у Щипіорні, „Наше Cлово” 2003, nr 28-29;

23. Він – з корогви вождів. До 125-річчя від дня народження Симона Петлюри, Наше Cлово 2004, nr 19, s. 1, 8;

24. Квітень в польсько-українських стосунках, Наше Cлово 2005, nr 21, s. 5;

25. Емігрантська доля, Наше Cлово 2005, nr 22, s. 8-9; nr 23, s. 9;

26. Пісня на віки. Надсянський родовід українського гимну, Над Бугом і Нарвою 2005, nr 1-2, s. 3-4;

27. Зберігаймо правдиво пам’ять минулого, Над Бугом і Нарвою 2005, nr 5, s. 15;

28. Przechodniu, powiedz Ukrainie..., „ Над Бугом і Нарвою ” 2005, nr 6, s. 11-12;

29. Свято національ ної пам’яті, „Над Бугом і Нарвою” 2005, nr 4, s. 11-12;

30. Pawłokomasymbol pojednania? „Над Бугом і Нарвою” 2006, nr 3, s. 20-21;

31. І вони будували українську державність, „Над Бугом і Нарвою” 2007, nr 1, s. 21-24;

32. Холмщаки і підляшуки на Вармії і Мазурах, „Над Бугом і Нарвою” 2007, nr 4 (92), nr 1, s. 30-35;

33. Холмщаки і підляшуки на Вармії і Мазурах, „Над Бугом і Нарвою” 2007, nr 5(93), nr 2, s. 24-28;

34. Холмщаки і підляшуки на Вармії і Мазурах, „Над Бугом і Нарвою” 2007, nr 6(94), nr 3, s. 39-40;

35. Українські некрополі, „Наше Cлово” 2007, nr 45, s. 1-2;

36. Наддніпрянці-популяризатори українських пісень на Підкарпатті, „Церковний Календар” 2008, s. 163-195;

37. Закерзонці під Крутами, Наше Cлово 2008, nr 3, s. 3;

38. Другий Зимовий Похід, „Наше Cлово2011, nr 46, s. 9; 2011, nr 47, s. 9;

39. Забутий генеральський некрополь у Каліші, Наше Cлово 2012, nr 42, s. 9;

40. Львівський медичний інститут (1942-1944), Наше Cлово 2012, nr 50, s. 9;

41. Український епізод Січневого Повстання, Наше Cлово 2013, nr 9, s. 9;

42. Замостя і українці, Наше Cлово 1993, nr 26;

43. Kto jest pochowany na Kozackiej Mogile w Aleksandrowie Kujawskim, „Polski Żołnierz Prawosławny” 2001, nr 1(26), s. 14-16;

44. Недопустимі прогалини, Наше Cлово 2004, nr 25, s. 8;

45. Львівський медичний інститут (1942-1944), Наше Cлово 2012, nr 50, s. 9;

46. Народний Дім у Перемишлі місцем православних Богослужінь, Церковний Календар 2012, s. 228-234;

47. На прощання з Іриною Чопівською-Богун (20.05.1920-15.06.2012), „Над Бугом і Нарвою2012, nr 5, s. 24;

48. Взаємно проникапння культур, „Цекрковний календар 2013, s. 169-189.

49. Wypędzenia ludności ukraińskiej Chełmszczyzny i Podlasia w XX wieku, „Над Бугом і Нарвою” 2014, nr 2, s. 36-40.

 

Publikacje

dotyczące sylwetki i działalności naukowej dr. inż., dr. h.c. Aleksandra Kolańczuka

 

1. J. Gdański, Polacy ukraińskimi generałami, „Polska Zbrojna” 1996, nr 100;

2. М. Зимомря, Колосся озимого посіву. До 70-річчя від дня народження Олександра Колянчука, „Календар Просвіти” 2002, s. 186-187;

3. М. Зимомря, Т. Бордуляк, Зустріч з професором Колянчуком, Галицька зоря 2002, nr 81 (1680), s. 1-3;

4. Г. Змієнко-Сенишин, Упорядкування пам’яті. Український Некрополь на волі в частині варшавського цвинтаря, Українське слово 2003, nr 6, s. 1;

5. М. Прокопець, Світло пам’яти, яке повертає людям Олександр Колянчук, За вільну Україну 2003, nr 36, s. 4, 8;

6. М. Прокопець, Світло пам’яті, Наше Cлово 2003, nr 16, s. 3;

7. E. Вішка, Колянчук Олександр Миколаєвич. Українська журналістика в іменах, Львів 2003, t. 10, s. 220-223;

8. М. Литвин, Святослав Юсов. Колянчук Олександр Миколайович. Українські історики ХХ століття. Біобібліо-графічний довідник, Київ-Львів 2003, t. 2, nr 1, s. 143-144;

9. М. Зимомря, Крізь призму високих устремлінь (Про життя й творчість Олександра Колянчука), „Над Бугом і Нарвою” 2003, nr 2 (66), s. 34-36;

10. А. Ситник, „Скажи Україні...”. Поважний внесок до мартилології українців у Польщі, [w:] Урок української: Науково-публіцистичний журнал-дайджест 2004, nr 5-6, s. 19-21;

11. М. Зимомря, Стихія та її енергія: Олександер Колянчук, [w:] Долі в людях. Нариси, інтерв’ю, red. І. Зимомрія, Дрогобич 2006, s. 79-89;

12. J. Chrzanowski, Obozy internowania ukraińskich żołnierzy w naszym mieście, „Zduńska Wola – Nasz Tygodnik” z 3 listopada 2006, s. 3;

13. М. Зимомря, Слово про патріота України: Олександру Колянчуку – 75, Літопис Бойківщини 2007, nr 2/73 (84), s. 67-71;

14. Ю. Гаврилюк, Хранитель пам’яті борців за Україну, „Przegląd Prawosławny” 2007, cz. I, nr 8, s. 50-51; cz. II, nr 9;

15. Ю. Гаврилюк, Олександр Колянчук повертає із забуття імена та могили учасників українських визвольних змагань на території Польщі, Львівська Газета 2007, nr 146, s. 7;

16. S. Stępień, Aleksander Kolańczuk / Олександр Колянчук, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2007, t. 13, s. 18-23, 40-46;

17. С. Семенюк, Дослідник забутих, Наша віра 2007, nr 11, s. 3;

18. A. Serednicki, Badacz losów Amii URL w Polsce. Z rozmyslań o stosunkach polsko-ukraińskich, Warszawa 2008, Stowrzyszenie Warszawa-Kijów, s. 48-51;

19. А. Починайло, Олександр Колянчук. З нагоди 80-ліття, „Український Альманах2012, s. 304-308.