"Biuletyn Ukrainoznawczy"


Nr 11 za rok 2005 stron 328


ISSN 1642-0705

cena: 5 zł

SPIS TREŚCI:

Jan Paweł II – Słowo do przedstawicieli ukraińskich władz, elit politycznych i intelektualnych

9

Z DZIEJÓW STOSUNKÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH

Anna Pachowicz – Stanowisko Komitetu dla Spraw Kraju odnośnie utworzenia oddziału ukraińskiego w Armii Polskiej we Francji 13
Anna Fiń – Obraz Ukraińca w oczach Polaków. Refleksje nad historycznymi uwarunkowaniami stereotypu Ukraińca na pograniczu polsko-ukraińskim 30
Anna Korzeniewska – Nauczanie języka ukraińskiego w Polsce. Uwarunkowania prawne 45

KULTURA DUCHOWA POLAKÓW I UKRAIŃCÓW

Ołena Szelążyk-Komenda – Przegląd polskiej prozy o te­matyce ukraińskiej drugiej połowy XIX wieku 55
Bernadetta Wójtowicz – Początki Kościoła greckokatolic­kiego w Niemczech. Działalność i losy ks. Petra We­rhuna − apostolskiego wizytatora i administratora dla Ukraińców wyznania greckokatolickiego w Berlinie 63

DZIEJE NAUKI. UKRAINOZNAWSTWO

Stanisław W. Kulczyćkyj − Tradycje i współczesny system szkolnictwa wyższego na Ukrainie 78
 Bohdan Jakymowycz – Biblioteka Lwowskiego Uniwersyte­tu Narodowego im. Iwana Franki 86
Anna Krochmal – Toronto jako ośrodek badań ukrainoznawczych 96

HISTORIOGRAFIA I BIBLIOGRAFIA DZIEJÓW UKRAINY 
I STOSUNKÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH

Jan Pisuliński – Czy Piłsudski był federalistą? – dylematy polskiej historiografii 111
Krzysztof Bortnik – Akcja „Wisła” na tle badań ukraino­znawczych w polskiej historiografii powojennej − zarys problematyki 127
Agnieszka Gocal – Wybory na Ukrainie i „pomarańczowa rewolucja” na łamach tygodników „Wprost” i „Polityka”. Materiały do bibliografii 180

VARIA

Walter Żelazny − Nie zasypie wszystkiego, i nie zawieje… (wokół problemów związanych z cmentarzem w Le Ban-Saint-Jean) 189
Janusz Jerzy Cywicki − Między Biennale a Triennale malar­stwa Euroregionu Karpaty „Srebrny Czworokąt” (2000-2003) 196

RECENZJE I POLEMIKI

Aleksander Naumow, Domus Divisa. Studia nad literaturą ruską w I Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Collegium Co­lumbinum, Kraków 2002 – Marek Melnyk 209
Andrzej Siemianowski, Od kozackich żądań likwidacji Kościoła unickiego do organizowania świadomości na­rodowej wokół tegoż Kościoła, cz. II, wyd. „Arboretum”, Wrocław 2005 − Krzysztof Bortnik 218
Олександр Рублов, Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939) [Ołeksandr Rublow, Inteligencja zachodnioukraińska w ogólnonarodowych politycznych i kulturalnych procesach (1914-1939)], wyd. Наукове видання. Національна aкадемія наук України. Інститут історії України, Київ 2004 − Stanisław Stępień 229
Kilka uwag o najnowszych publikacjach naukowych doty­czących Wielkiego Głodu na Ukrainie: Piotr Eberhardt, Klęski głodu na Ukrainie w pierwszej połowie XX wieku na podstawie literatury ukraińskiej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2005, t. XL, s. 271-283; Robert Kuśnierz, Głód na Ukrainie w roku 1933 na łamach prasy, „Res Historica” 2005, t. XXI, s. 79-90; Robert Kuśnierz, Ukraina w latach kolektywiza­cji i Wielkiego Głodu (1929-1933), Toruń 2005; Czesław Rajca, Głód na Ukrainie, Lublin-Toronto 2005 − Łukasz Jasina 235
Biblioteki polskie poza Krajem w latach 1938-1948. Informator, red. nauk. Barbara Bieńkowska, oprac. Urszula Pasz­kiewicz, Janusz Szymański, wyd. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Narodowego, Poznań 2005 – Agnieszka Gocal 238
Frank Grelka, Die ukrainische Nationalbewegung unter deutscher Besatzungsherrschaft 1918 und 1941/1942 [Ukraiński ruch narodowy pod okupacją niemiecką 1918, 1941/42], wyd. Harrassowitz Verlag, (Studien an der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dort­mund, t. 38), Wiesbaden 2005 – Christian Ganzer 241
Jerzy Marek Nowakowski, Juliusz Urbanowicz, Maria Przełomiec, Mariusz Kowalski, Jan Malicki, Agniesz­ka Korniejenko, Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji, Wydawnictwo „Trio”, Warsza­wa 2005 – Marta Musak 244
Die Ukraine, Polen und Europa. Europäische Identität an der neuen EU-Außengrenze [Ukraina, Polska i Europa. Tożsamość europejska na nowej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej], red. Renata Makarska, Basil Kerski, wyd. „Fibre-Verlag”, Osnabrück 2004 – Annegret Haase 254
W odpowiedzi Robertowi Potockiemu na jego recenzję mojej książki: Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycja i współczesność, Wrocław 2002 – Walenty Ba­luk 262

KRONIKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO

Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Insty­tutu Naukowego w Przemyślu za 2005 rok 267
Sprawozdanie finansowe za 2005 rok 297

IN MEMORIAM

Anna RÓŻYCKA BRYZEK (1928 – 2005) – Małgorzata Smorąg-Różycka 302

Jan NOWAK-JEZIORAŃSKI (1914 – 2005) – Krzysztof Bortnik

309

Uwaga!
Jeśli interesuje Państwa któryś z powyższych artykułów, to możemy go przesłać jako załącznik do poczty elektronicznej. Koszt 5 zł za pierwsze 16 stron, a za każdą kolejną stronę po 10 gr. W przypadku nie posiadania wersji elektronicznej danego artykułu możemy przesłać jego kserokopię w cenie 30 gr. za stronę plus koszty przesyłki (za zaliczeniem pocztowym). W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o  kontakt

Przy zamawianiu każdego z artykułów prosimy zawsze podać tytuł publikacji, z której pochodzi interesujący Państwa artykuł.