Pozostawione za granicą, ale nie zapomniane”. Dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego
 na Ukrainie w XX w
.

Projekt w 2010 r. realizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(umowa nr 2800/10/FPK/DOK z dnia 14 maja 2010 r.)

 

 

1931, 1 stycznia, Kijów – Zeznania aresztowanej Jadwigi Szumowicz.

 

1933, 1 wrzesień, Charków – Protokół zeznań aresztowanego Bolesława Skarbka spisany przez naczelnika GPU USRR Aleksandrowskiego i naczelnika II oddziału SPW – Dolińskiego odnośnie jego „praktycznej działalności w POW”

 

1933, 3 październik, Kijów – Oświadczenie Aleksandra Sibniewskiego do pełnomocnika GPU USRR – A. Ławrowa z prośbą o zwrot rzeczy osobistych skonfiskowanych w czasie śledztwa.

 

1933, 3 października, Kijów – Oświadczenie do pełnomocnika GPU USRR A. Pawłowa z prośbą o pomoc, aby dyrekcja polskiego teatru państwowego w Kijowie wypłaciła zaległe wynagrodzenie i urlop.

 

1933, 3 wrzesień, Charków – Konfrontacja oskarżonych w „sprawie POW” B. Skarbka-Szackiego i M. Mychajłowa-Łapińskiego.

 

4 wrzesień 1931, Kijów – Postanowienie prokuratury USRR o umorzeniu postępowania przeciwko Zofii Halkiewicz i wypłaty należnej jej pensji za okres przebywania w areszcie.

 

1931, 8 stycznia, Kijów – Protokół zeznań Dionizji Szturc obciążające Jadwigę Szumowicz.

 

1933, 10-11 września, Kijów – Protokół zeznań aresztowanej Zofii Halkiewicz odnośnie jej przynależności do partii politycznych.

 

1933, 10 październik, Charków – Zeznania B. Skarbka odnośnie „działalności kontrrewolucyjnej POW” na Kijowszczyźnie.

 

1933, 11 lipca, Charków – Raport W. Balickiego  dla Józefa Stalina i Henryka Jagody o przebiegu śledztwa w sprawie „Polskiej Organizacji Wojskowej” na Ukrainie.

 

1933, 11 listopad, Kijów – Przyznanie się do winy aresztowanego Eugeniusza Perkowicza oskarżonego o działalność w POW.

 

1927, 12 lipca – Decyzja Mogileńsko-Podolskiego Okręgowego Wydziału PZP USRR o dalszym zatrzymaniu ks. M. Sokołowskiego, proboszcza kościoła ze wsi Snitkowa.

 

1927, 12 październik, Kamieniec Podolski – Artykuł w gazecie „Czerwonyj Kordon” na temat działalności przemytniczej kleru katolickiego

 

1933, 13 grudzień, Charków – Wyciąg z protokołu posiedzenia Centralnej Komisji Kontroli KP(b)U na temat wykluczenia Bolesława Skarbka z partii.

 

1927, 3 lipca, Kamieniec Podolski – Artykuł w czasopiśmie „Czerwonyj Kordon” na temat wywrotowej działalności kleru katolickiego. 

 

1931, po 13 stycznia, Kijów – Protokół zeznań aresztowanej Dionizji Szturc obciążających Jadwigę Szumowicz.

 

1933, 14 czerwiec, Kijów – Raport pełnomocnika wydziału specjalnego GPU USRR Borysowa dla kierownictwa okręgowego oddziału GPU o niemożliwości aresztowania Ludwiki Rudnickiej, która wyjechała na delegację.

 

14 lipca 1931, Kijów – Postanowienie kijowskiego GPU USRR w sprawie postawienia zarzutów aresztowanej Jadwidze Szumowicz.

 

1933, 14 listopad, Kijów – Zeznania aresztowanego Eugeniusza Perkowicza odnośnie jego przynależności do POW.

 

1933, 15 czerwiec, Charków – Decyzja wydziału specjalnego Ukraińskiego Okręgu Wojskowego i GPU USRR w sprawie aresztowania obywatela Ostapa Gorobijewskiego.

 

1931, 15 kwiecień, Kijów, Decyzja o rozpoczęcia śledztwa w sprawie Jadwigi Szumowicz.

 

1931, 15 kwiecień, Kijów, Decyzja o rozpoczęcia śledztwa w sprawie Kazimierza Antonowicza Wierżańkiego.

 

1933, 15 listopad, Kijów – Zeznania Ludwiki Rudnickiej odnośnie jej „antyradzieckiej” działalności w POW”.

 

1933, 15 październik, Charków – Zeznania Bolesława Skarbka na temat jego działalności wywiadowczej.

 

1933, 15 sierpień, Czernihów – Spis przedmiotów skonfiskowanych podczas postępowania w sprawie B. Skarbka

 

1933, 16 czerwiec, Kijów – Ankieta personalna oskarżonego o przynależność do POW Ostapa (Stanisława) Gorobijewskiego

 

1933, 16 październik, Charków – Wytyczne zastępcy szefa SPW GPU USRR – J. Leplewskiego, odnośnie zbierania i opracowywania materiałów o stanie pracy wśród ludności polskiej na Ukrainie.  

 

1931, 16 stycznia, Kijów – Zeznania aresztowanej Jadwigi Szumowicz w sprawie jej kontaktów z polskimi dyplomatami i nastrojów wśród polskich nauczycieli w Kijowie na początku lat dwudziestych.

 

1933, 17 czerwca, Charków – Decyzja wydziału specjalnego w sprawie aresztowania Jadwigi Rudnickiej.

 

1933, 18 listopada, Kijów – Prośba aresztowanego Aleksandra Skibniewskiego o wyegzekwowanie od Teatru Polskiego w Kijowie wypłaty zaległych należności.

 

1933, 18 wrzesień, Kijów – Raport pełnomocnika specjalnego wydziału M. Czertkowa i pełnomocnika tajnego wydziały politycznego Z. Jampolskiego dla zastępcy naczelnika kijowskiego wydziału okręgowego GPU USRR - Halikiego o zniszczeniu przez oskarżoną Zofię Halkiewicz oświadczenia, w którym przyznawała się do działalności w POW.

 

1933, 19 sierpnia, Charków – Oświadczenie aresztowanego Bolesława Skarbka do przewodniczącego GPU USRR W. Balickiego, w którym przyznaje się do dokonanych „przestępstw” i wyraża zgodę na współpracę ze śledczymi.

 

1933, 20 listopada, Kijów – Ciąg dalszy własnoręcznych zeznań aresztowanej Zofii Halkiewicz odnośnie jej przynależności do POW.

 

1933, 20 listopad Charków – Wyciąg z referatu generalnego sekretarza KC KP(b)U S. Kosiora „Podsumowanie i najbliższe zadania polityki narodowościowej na Ukrainie na wspólnym plenum KC i CKK KP(b)U na temat kontrrewolucyjnej działalności B. Skarbka”.

 

1933, 21 października, Kijów – Oświadczenie aresztowanej Zofii Halkiewicz dla Kolegium DPU USRR w sprawie przyznania się do udziału w POW.

 

1931, 21 styczeń, Kijów – Oświadczenie aresztowanej Jadwigi Szumowicz, w którym odwołuje ona swoje poprzednie zaznania.

 

1927, 22 grudnia, Berdyczów – Sprawa dobytku wywiezionego z obiektu byłego klasztoru karmelitów bosych w Berdyczowie.

 

22 lipca, 1931, Kijów – Postanowienie o wypuszczeniu z aresztu grupy zatrzymanych polskich nauczycieli.

 

1933, 22 listopada, Kijów – Zeznania aresztowanej pod zarzutem działalności w POW Z. Halkiewicz odnośnie „materiałów szpiegowskich, wysłanych przez POW do Polski”.

 

1933, 22 października, Kijów – Protokół zeznania aresztowanego Henryka Politura-Radziejowskiego.

 

1933, nie później niż 23 października, Charków – Sprawozdanie SPW DPU USRR „O stanie masowej pracy społecznej wśród Polaków na Ukrainie”.

 

1933, 26 wrzesień, Charków – Protokół zeznań aresztowanego Bolesława Skarbka odnośnie okoliczności „praktycznej działalności POW w ZSRR”.

 

1933, 27 październik, Kijów – Odręczne zeznanie aresztowanej Zofii Halkiewicz odnośnie jej „przynależności” do POW

 

27 stycznia 1931, Moskwa – Informacja dla DPU USRR byłego dyrektora Polskiego Technikum Pedagogicznego w Kijowie W. Szmidta „Uwagi odnośnie polskiej pracy w Kijowie”

 

1931, 28 luty – 1 marca, Kijów – Zeznania uwięzionej Jadwigi Szumowicz na temat jej „antyradzieckich błędów” w pracy pedagogicznej na stanowisku dyrektora szkoły polskiej w Kijowie.

 

1927, 28 październik, Kijów – Pismo Dyrektora Muzeum w Berdyczowie w sprawie bezprawnego zagarnięcia przez Klub Polski majątku poklasztornego.

 

1933, 28 październik, Kijów – Przyznanie się do udziału w działalności POW aresztowanej Ludwiki Rudnickiej.

 

1933, 28 wrzesień, Kijów – Zeznania Henryka Politura-Radziejowskiego odnośnie jego działalności w POW.

 

1927, 30 listopad, Kijów – Sprawa wywiezienia dobytku z pomieszczeń byłego klasztoru Karmelitów Bosych w Berdyczowie.

 

1931, marzec, Kijów – Oświadczenie aresztowanej Jadwigi Szumowicz dla śledczego DPU USRR Szmalca, zaprzeczające wysuwnym przeciw niej zarzutom

 

 

 
 

Powrót